Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A SpaTrend Beauty Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.; a továbbiakban Adatkezelő) a shop.spatrendbeauty.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megadott alábbi adatokat kezeli:

  • vezetéknév/vezetéknevek és keresztnév/keresztnevek;
  • telefonszám;
  • e-mail cím;
  • e-mail tárgyában, illetve az e-mail üzenet részében megadott egyéb személyes adatok;
  • kézbesítési cím;
  • számlázási cím;
  • cég esetén cégnév, adószám.

Az Adatkezelő (képviseli: Vezse Judit ügyvezető; 2096 Üröm, Kőbánya utca 11.), a Weboldalt látogató személy (a továbbiakban: Felhasználó; az Adatkezelő és a Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatot, illetve adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉBEN (a továbbiakban: GDPR rendelet) meghatározottaknak megfelelően, a Felhasználó, mint érintett, kifejezett, a Weboldalon egy erre vonatkozó négyzet bejelölésével megadott hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, adatfeldolgozónak, címzettnek, harmadik személynek a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adja át, illetve nyilvánosságra nem hozza. A Felhasználó által megadott személyes adatok tárolása az informatikai biztonsági szabályoknak megfelelően, az Adatkezelő kizárólagos hozzáférésével, elektronikusan történik.

Az adatkezelés célja a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése, így a Felek közötti jogviszony létrejötte esetén annak megszűnésekor, illetve megszüntetésekor az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének napján – kivéve, ha jogszabály ettől hosszabb őrzési időt ír elő, akkor az abban meghatározott határnappal – megszünteti. A Felhasználó a megadott személyes adatainak törlését kérheti az Adatkezelőtől, valamint emellett kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést (visszajelzést kérhet a személyes adatait érintő folyamatban lévő adatkezelés(ek)ről); tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó(k)nak, illetve címzett(ek)nek történő személyes adat továbbításáról; személyes adatai helyesbítését, illetve módosítását, valamint személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti.

A személyes adatok kezelésekor az Adatkezelő az Info tv., illetve a GDPR rendelet rendelkezéseit betartva jár el. 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megadott személyes adatok bármikor megváltoztathatóak, az adatok törlése pedig postai úton az Adatkezelő részére a 2096 Üröm, Kőbánya utca 11. címre küldött levél útján; elektronikus úton az Adatkezelő részére az judit.vezse@spatrend.hu e-mail címre küldött elektronikus levél (e-mail) útján kérhető. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a panaszát/panaszait is ezekre a címekre címezheti.

Abban az esetben, ha a Felhasználó személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

A Felhasználó a Weboldalon található „Hozzájárulok, hogy az önként megadott adataimat a SpaTrend Beauty Kft. regisztrációm céljából kezelje. Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom.” rész jelölésével („x”) hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Felek közötti jövőbeni szerződéskötés(ek), valamint a Felek között jövőben létrejövő jogviszonnyal összefüggő ügyintézés elősegítése érdekében kezelje.